[Corpora-List] Interest in health communication corpora

Ana Elina Martinez Insua minsua at uvigo.es
Thu Apr 21 13:37:58 CEST 2022


Dear Corpora members,

I’m writing from the University of Vigo (Spain), where I’m a member of the Language Variation and Textual Characterisation research group (http://lvtc.uvigo.es).

In our current research project we are dealing with fragmentary (incomplete) clauses/sentences in speech, and I would like to carry out an analysis of such fragments from the perspective of Systemic Functional Grammar in doctor-patient interaction. We are looking into possibilities for using already-existing corpora/data involving doctor-patient interactions (or other types of healthcare communication) in English but have not been successful for the moment.

I wonder if any of the members of Corpora list could help in this sense. Information and advice would be very much appreciated.

Thank you in advance for your attention,

Ana Elina Martínez Insua P.D. Further details about ou current reseach project may be found here: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flvtc.uvigo.es%2Fproject%2Ffragments&amp;data=04%7C01%7Ceiaes%40live.lancs.ac.uk%7C2c28e4170abe406911da08da13eba024%7C9c9bcd11977a4e9ca9a0bc734090164a%7C0%7C0%7C637844200566029217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=%2B2R9NXwKElKCQm%2F4jtCmpZTz%2BIsws5zA9NQTSOeVLAc%3D&amp;reserved=0 <https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flvtc.uvigo.es%2Fproject%2Ffragments&amp;data=04%7C01%7Ceiaes%40live.lancs.ac.uk%7C2c28e4170abe406911da08da13eba024%7C9c9bcd11977a4e9ca9a0bc734090164a%7C0%7C0%7C637844200566029217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=%2B2R9NXwKElKCQm%2F4jtCmpZTz%2BIsws5zA9NQTSOeVLAc%3D&amp;reserved=0>

Ana Elina Martínez-Insua Departamento Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá Facultade Filoloxía e Tradución Universidade de Vigo España/Spain

Despacho/Room: B31 (CampusRemoto Sala 1564) Telf. 00 34 986 130114 e-mail: minsua at uvigo.es

————— A información incluída no presente correo electrónico é confidencial, sendo para o uso exclusivo da persoa destinataria.

En virtude do artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo coa finalidade de envío de resposta a comunicacións e contactos xenéricos mediante o correo electrónico.

Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Máis información en: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos _______________________

La información incluida en el presente correo electrónico es confidencial, siendo para uso exclusivo de la persona destinataria.

En virtud del artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos (LOPDGDD), le informamos que sus datos de contacto están siendo tratados bajo la responsabilidad de la Universidade de Vigo con la finalidad de envío de respuesta a comunicaciones y contactos genéricos mediante el correo electrónico.

Usted tiene derecho a solicitarnos, en cualquier momento, el acceso, rectificación o supresión de sus datos personales y la limitación de su tratamiento. También tendrá derecho a oponerse a dicho tratamiento, así como a solicitar, salvo casos de interés público y/o ejercicio de poderes públicos, la portabilidad de sus datos.

Más información en: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: not available Type: text/html Size: 6609 bytes Desc: not available URL: <https://mailman.uib.no/public/corpora/attachments/20220421/97738c58/attachment.txt>More information about the Corpora mailing list