[Corpora-List] Computer-Assisted Literary Translation: Swansea Workshops 2019 / Gweithdai Cyfieithu Llenyddol Drwy Gymorth Cyfrifiadur, Abertawe, 2019

Angelika Peljak-Łapińska angelika.peljak at gmail.com
Tue Nov 13 13:22:08 CET 2018


---------- Forwarded message --------- From: Cheesman T. <t.cheesman at swansea.ac.uk> Date: wt., 6 lis 2018 o 16:37 Subject: Computer-Assisted Literary Translation: Swansea Workshops 2019 / Gweithdai Cyfieithu Llenyddol Drwy Gymorth Cyfrifiadur, Abertawe, 2019 To: Cheesman T. <T.Cheesman at swansea.ac.uk>

*CALL FOR CONTRIBUTIONS: COMPUTER-ASSISTED LITERARY TRANSLATION WORKSHOPS *

*Swansea University, 25-26 January and 27-28 May 2019 *

Swansea Translation and Interpreting Group is delighted to announce 2 two-day workshops at Swansea University on Computer-Assisted Literary Translation (CALT).

Literary translators tend to resist using the systems which dominate the lives of most other professional translators: CAT tools, translation memories (TM), termbases, machine translation engines (MT). However, some now argue that literary translators can benefit from ‘hacking’ TM/MT systems, and/or using tools such as SketchEngine (corpus research), Stanford CoreNLP (natural language processing), Voyant (text analysis visualisation), CATMA (Computer Assisted Textual Markup and Analysis), VVV (Version Variation Visualisation platform, developed at Swansea), and others.

We will discuss the promise and risks involved. There will be training sessions with digital tools such as those mentioned, as well as presentations of research and practice. Practising literary translators as well as research students and academics are welcome to attend. No previous experience of computer-assisted methods is required. There is no fee.

1st workshop: 25-26 January 2019. Keynote speaker: *Prof. Dorothy Kenny *

2nd workshop: 27-28 May 2019. Keynote speaker: *Prof. Andy Way *

*First call for contributions: *submit 200-250-word proposals by *10 December 2018 *for a paper, poster, or training session to Prof. Tom Cheesman t.cheesman at swansea.ac.uk. State your name, title, and university (if any), and whether you can contribute to the May workshop if we don’t have space in the programme for you in January. We have a very small fund to assist with travel expenses for some participants (ideally for contributors) who can get no other subsidy, e.g. from their own institution. State if needed and cost.

The workshops are funded by OWRI/IMLR and Swansea University’s Language Research Centre.

More details at: https://tinyurl.com/CALTswansea https://www.visitswanseabay.com/ To register for the January workshop click here <https://www.eventbrite.co.uk/e/computerassistedliterarytranslation-swansea-2019-january-tickets-52262999037>

*GALWAD AM GYFRANIADAU: GWEITHDAI CYFIEITHU LLENYDDOL DRWY GYMORTH CYFRIFIADUR*

*Prifysgol Abertawe, 25-26 Ionawr a 27-28 Mai 2019*

Mae Grŵp Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd Abertawe yn falch o gyhoeddi 2 weithdy dau ddiwrnod ym Mhrifysgol Abertawe ar Gyfieithu Llenyddol drwy Gymorth Cyfrifiadur.

Mae cyfieithwyr llenyddol yn tueddu i wrthwynebu’r defnydd o systemau sy'n dominyddu bywydau'r rhan fwyaf o gyfieithwyr proffesiynol eraill: offer CAT, cofion cyfieithu, cronfeydd data terminoleg, a chyfieithu peirianyddol. Fodd bynnag, mae rhai nawr yn dadlau y gall cyfieithwyr llenyddol elwa o 'hacio' systemau cof cyfieithu neu gyfieithu peirianyddol, a/neu ddefnyddio offer megis SketchEngine (ymchwil corpws), Stanford CoreNLP (meddalwedd iaith naturiol), Voyant (dadansoddi testun trwy ddelweddu), CATMA (anodi a dadansoddi testunau trwy gymorth cyfrifiadur), VVV (platfform Version Variation Visualisation, a ddatblygwyd yn Abertawe), ac eraill.

Byddwn yn trafod pa mor addawol ydynt a'r risgiau sy'n gysylltiedig â’u defnydd. Ceir sesiynau hyfforddi gydag offer digidol fel y rhai a grybwyllir uchod, yn ogystal chyflwyniadau ar ymchwil ac arfer. Mae croeso i gyfieithwyr llenyddol sy'n gweithio’n gyfredol fynychu, yn ogystal myfyrwyr ymchwil ac academyddion. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o ddulliau cyfieithu drwy gymorth cyfrifiadur. Nid oes ffi.

Gweithdy 1af: 25-26 Ionawr 2019. Prif siaradwr: *Yr Athro Dorothy Kenny*

2il weithdy: 27-28 Mai 2019. Prif siaradwr: *Yr Athro Andy Way*

*Galwad cyntaf am gyfraniadau*: cyflwyno cynigion 200-250 gair ar gyfer cyflwyno papur, poster, neu sesiwn hyfforddi erbyn *10 Rhagfyr 2018* i'r Athro Tom Cheesman t.cheesman at swansea.ac.uk. Nodwch eich enw, eich teitl a’ch prifysgol (os yn briodol), ac os medrwch gyfrannu at weithdy mis Mai os nad oes gennym le yn y rhaglen i chi ym mis Ionawr. Mae gennym gronfa fach iawn i gynorthwyo gyda chostau teithio i rai cyfranogwyr (yn ddelfrydol ar gyfer cyfranwyr) na all gael unrhyw gymhorthdal arall, e.e. gan eu sefydliad eu hunain. Nodwch os oes ei angen arnoch a’r gost.

Ariennir y gweithdai gan OWRI/IMLR a Chanolfan Ymchwil Iaith Prifysgol Abertawe.

Ceir mwy o fanylion yma: https://tinyurl.com/CALTswansea https://www.visitswanseabay.com/ Eventbrite <https://www.eventbrite.co.uk/e/computerassistedliterarytranslation-swansea-2019-january-tickets-52262999037>

Tom Cheesman

Professor of German / Athro Almaeneg

Department of Modern Languages, Translation and Interpreting / Adran Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd

College of Arts and Humanities / Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Swansea University / Prifysgol Abertawe

SA2 8PP

Wales / Cymru, UK

Ffn: +44 (0)1792 604030 / (+)(0)7736408064

tinyurl.com/swansealangs

STING: tinyurl.com/stingswan

VVV project / prosiect: www.delightedbeauty.org *and/a* www.delightedbeauty.org/vvv

Asylum / Ffoaduriaid: sbassg.wordpress.com

Publishing / Gwasg: www.lulu.com/hafan -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: not available Type: text/html Size: 13936 bytes Desc: not available URL: <https://mailman.uib.no/public/corpora/attachments/20181113/2eaf8a82/attachment.txt>More information about the Corpora mailing list