[Corpora-List] Teaching contract -- Catalan language

Núria Bel nuria.bel at upf.edu
Tue Mar 6 15:30:49 CET 2018


Ajudeu a difondre ...

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra cerca cobrir una plaça d'investigador postdoctoral per al curs acadèmic 2018-2019, amb un contracte d'un any no prorrogable.

La responsabilitat principal està relacionada amb la docència de l’assignatura Llengua Catalana, bitrimestral, de primer curs dels graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades de la Universitat Pompeu Fabra (https://www.upf.edu/web/traduccio/graus).

A més a més, s'espera que pugui fer activitats de recerca en algun dels àmbits de recerca del Departament (https://www.upf.edu/web/traduccio/grups-instituts-i-centres-de-recerca).

La dedicació prevista és de 150 hores de docència presencial.

Les funcions relacionades amb la docència són les següents:

a) Impartir classes presencials de grups teòrics. b) Impartir classes presencials de grups pràctics. c) Coordinar els grups pràctics del seu grup teòric i assegurar-se que els professors de pràctiques disposen dels materials i el guiatge necessari per fer la seva feina. d) Organitzar i executar el cicle d'avaluació: correcció de tasques d'avaluació continuada, preparació, vigilància, correcció i revisió d'exàmens de la convocatòria ordinària i de la de recuperació. e) Atendre els estudiants i comunicació amb les autoritats acadèmiques, si escau.

Els requisits són els següents: a) Titulació de doctor b) Coneixement actualitzat sobre la normativa de la llengua catalana.

Valoració del perfil de docència amb els criteris següents: a) Formació: grau o llicenciatura en les titulacions que donen accés al Màster de professor de secundària de català, un dels postgraus en correcció i assessorament lingüístic/ edició, el Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits (nivell K), etc. b) Coneixements d'anàlisi del discurs i de lingüística textual. c) Experiència en gestió de grups docents (teoria i pràctica) en entorns universitaris.

Valoració del perfil de recerca amb els criteris següents: a) Activitat de recerca durant els darrers 5 anys demostrable amb publicacions. b) Interès per integrar la recerca pròpia en la d'un dels grups del Departament.

Documentació i forma de presentació de les sol·licituds Les persones interessades cal que omplin aquest formulari i que hi adjuntin còpia del títol de doctor, el seu currículum i un escrit on descriguin breument l'interès per la plaça, tant des del punt de vista de la docència com de la recerca. L'escrit ha de ser en llengua catalana. Adreça de contacte: podeu adreçar preguntes enviant un missatge al compte 'treballar.dtcl at upf.edu' amb l'encapçalament 'Postdoc Llengua Catalana"

Calendari Termini de presentació de sol·licituds: 5 d'abril Publicació de la llista de persones preseleccionades: 17 de maig Període d'entrevistes: 18 de maig a 13 de juny Publicació de la decisió: 14 de juny Incorporació: setembre de 2018More information about the Corpora mailing list