[Corpora-List] Hyphenation or syllabification module for Spanish

Briony Williams b.williams at bangor.ac.uk
Wed Jun 10 12:54:28 CEST 2009


Thamar Solorio wrote:
> Hello,
> I was wondering if anyone has or knows where I can find a hyphenation or
> syllabification module for Spanish. I know perl supposedly has a hyphen
> module that can handle several languages, including Spanish, but for some
> reason we can't find the Spanish configuration file on this module.

You could look at the syllabification rules for Mexican Spanish in the OGISpanish text-to-speech synthesis extension for the Festival synthesiser - see http://www.cslu.ogi.edu/tts/download/data/README-OGIspanish and http://www.cslu.ogi.edu/tts/

Regards

Briony Williams

-- Briony Williams

Arweinydd Tm Technoleg Lleferydd / Speech Technology Team Leader Uned Technolegau Iaith / Language Technologies Unit Adeilad Rhos, Safle'r Normal / Rhos Building, Normal Site Prifysgol Bangor / Bangor University Bangor / Bangor Gwynedd LL57 2PX, UK / Gwynedd LL57 2PX, UK

E-Bost / E-Mail : b.williams at bangor.ac.uk Gwe (Cymraeg) : http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/technolegau_iaith.php.cy Web (English) : http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/technolegau_iaith.php.en Ffn / Tel : +44 (0) 1506 842599 Rhithfro / Blog : http://murmur.bangor.ac.uk

-- Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of the Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office. www.bangor.ac.ukMore information about the Corpora mailing list