[Corpora-List] two PhD positions in Dutch discourse analysis

G.J. Steen gj.steen at let.vu.nl
Tue May 10 17:37:00 CEST 2005


2 PROMOVENDI-POSITIES IN TEKST, COGNITIE EN COMMUNICATIE
V/M
VOOR 32 UUR PER WEEK (NIET ONDERHANDELBAAR)

Vacaturenummer 1.2005.00083

De Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit te
Amsterdam zoekt 2 promovendi, vanaf 1 september 2005, voor
de duur van vijf jaar, voor het Letterendeel van het
interdisciplinaire ster-programma ‘Mechanismen van
publieksbeïnvloeding.’ In dit ster-programma werken
onderzoekers samen uit de Faculteit der Letteren, de
Faculteit voor Psychologie en Pedagogiek, en de Faculteit
der Sociale Wetenschappen om onderzoek te doen op het
snijvlak van tekst, cognitie en communicatie. In totaal
bestaat het ster-programma uit zes promovendus en postdoc
projecten, waarvan twee in de Letterenfaculteit.

In het Letterendeel, ‘Conversationalisatie van publieke
communicatie,’ wordt de hypothese onderzocht dat publieke
communicatie gebruik maakt van retorische middelen uit
natuurlijke conversaties om het publiek sterker te
beïnvloeden. Het onderzoeksprogramma bestaat uit twee
complementaire projecten die elk het gebruik van een
aantal andere talige middelen in conversaties en
nieuwsteksten met elkaar vergelijken. Beide projecten
omvatten corpusonderzoek en experimenteel
psycholinguïstisch onderzoek. Beide projecten worden
volgens hetzelfde vijfjarenplan uitgevoerd.

Project 1
Metaforiek in publieke communicatie
In het eerste project wordt het gebruik van metaforiek in
journalistieke teksten en spontane conversaties
vergeleken. Op basis van deze vergelijking worden
karakteristieke verschillen tussen journalistieke teksten
en spontane conversaties geïnventariseerd. Door
manipulatie van het gebruik van metaforiek in
journalistieke teksten wordt vervolgens in de laatste fase
van het project onderzocht wat de invloed is van
conversationalisatie van teksten op begrip van en
waardering voor die teksten. In de eerste fase,
corpusanalyse (jaar 1-3), wordt in twee deelcorpora
(journalistieke teksten, conversaties) metaforiek
geanalyseerd. In de tweede fase (jaar 4) vindt
receptieonderzoek bij participanten van verschillende
leeftijdsgroepen plaats. Het laatste jaar (jaar 5) van het
project wordt besteed aan verslaglegging in de vorm van
een proefschrift.

Project 2
Subjectivering in publieke communicatie
In het tweede project worden subjectiveringsverschijnselen
in journalistieke teksten en spontane conversaties
vergeleken. Op basis van deze vergelijking worden
karakteristieke verschillen tussen journalistieke teksten
en spontane conversaties geïnventariseerd. Door
manipulatie van journalistieke teksten wordt vervolgens in
de laatste fase van het project onderzocht wat de invloed
is van de subjectivering van journalistieke teksten op
begrip van en waardering voor die teksten. In de eerste
fase, corpusanalyse (jaar 1-3), worden in twee deelcorpora
(journalistieke teksten, conversaties)
subjectiviteitskenmerken geanalyseerd, deels
geautomatiseerd. In de tweede fase (jaar 4) vindt
receptieonderzoek bij participanten van verschillende
leeftijdsgroepen plaats. Het laatste jaar (jaar 5) van het
project wordt besteed aan verslaglegging in de vorm van
een proefschrift.

Taken
. Beide promovendi-projecten behelzen een
onderzoekstraining en monden uit in een dissertatie in
vijf jaar.
. Als deel van hun training volgen de promovendi cursussen
in de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT).
. Ook presenteren de promovendi hun resultaten in een
aantal workshops van het ster-programman en nemen zijn
deel aan internationale conferenties.
. Van de promovendi wordt tevens een kleine bijdrage
verwacht aan het onderwijsprogramma van de afdelingen Taal
en Communicatie en Moderne Taal en Cultuur van de
Faculteit der Letteren.

Functie-eisen
. Van kandidaten wordt een uitstekende MA scriptie in Taal
en Communicatie of een gerelateerd gebied gevraagd, of zij
moeten kunnen aantonen dat zijn een dergelijke scriptie
hebben afgerond per 31 augustus 2005 (beide projecten
starten op 1 september).
. Ervaring met tekstwetenschap, cognitieve linguïstiek, of
corpuslinguïstiek strekt tot aanbeveling.

Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam
Het letterendeel van het ster-programma is ingebed in een
van de vier onderzoekszwaartepunten van het Instituut voor
Taal, Cultuur, en Geschiedenis van de Letterenfaculteit
van de Vrije Universiteit, “The architecture of the human
language faculty,” waarin taalkundigen,
tekstwetenschappers, en psycholinguïsten met elkaar
samenwerken om de modulaire structuur van taal en
taalgebruik te onderzoeken. Het letterendeel van het
ster-programma is tevens nauw verbonden met het
vici-programma “Metaphor in discourse: linguistic forms,
conceptual structures, cognitive representations,” onder
leiding van Gerard Steen, waarvoor elders vier promovendi
worden geworven.

Bijzonderheden
Voor beide projecten is de mogelijkheid voor een totale
duur van het tijdelijke dienstverband van 5 jaar op basis
van een 0,8 dienstverband.
Op de website van de Vrije Universiteit kunt u onze
verdere arbeidsvoorwaarden uitgebreid terugvinden
(www.vu.nl/vacatures).

Salaris
Het salaris voor deze functie bedraagt € 1.867,- in het
eerste jaar tot € 2.394,- in het vijfde jaar van het
dienstverband bij een volledige werktijd Het dienstverband
wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Bij
gebleken geschiktheid volgt een verlenging met 4 jaar.

Informatie
Een beschrijving van het programma en verdere informatie
over de projecten kan worden ingewonnen bij:
Project 1
Dr. Gerard Steen, afdeling Moderne Talen en Culturen, tel.
(020)-5986445, of e-mail: Gj.Steen at let.vu.nl.
Project 2
Prof.dr. Wilbert Spooren, afdeling Taal en Communicatie,
tel.(020)-5986572, of e-mail: W.Spooren at let.vu.nl.

Sollicitatie
Sollicitaties (per reguliere post of per e-mail) kunnen,
onder vermelding van het vacaturenummer op brief en
envelop of in de e-mail worden ingestuurd tot maandag 30
mei 2005 naar:
Project 1
Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, t.a.v., dr.
G.J. Steen, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam of per
e-mail aan Gj.Steen at let.vu.nl.
Project 2
Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, t.a.v., prof.
dr. W. Spooren, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam of
per e-mail aan W.Spooren at let.vu.nl.

Sollicitaties dienen vergezeld te gaan van een curriculum
vitae en de namen en adressen van twee referenten. Een MA
scriptie en een cijferlijst dienen ook te worden
ingesloten.
De e-mail sollicitaties moeten in pdf-formaat worden
gestuurd. Naam en vacaturenummer moeten in de boodschap en
in de onderwerpbalk worden vermeld. Een lijst attachments
moet in de boodschap worden bijgesloten, met op elk
attachment de naam van de sollicitant.
Sollicitatiegesprekken staan gepland voor de week van 15
t/m 20 juni.

More information about the Corpora-archive mailing list